Sosiaalitoimisto ja -palvelut

Sosiaalitoimisto sijaitsee paloaseman yläkerrassa , osoitteessa Askaistentie 142, 21230 LEMU. Toimisto on avoinna: ma-ke ja pe 9.00 – 15.30 ja to 9.00 – 16.45.

Henkilökunta

Sosiaalijohtaja Raija Vienonen
Puh. 02 – 431 4578
[email protected]

Kanslisti Riitta Rindell
Puh. 02-4310785
[email protected]

Lapsiperheiden palvelut
Lasten päivähoito järjestetään Lemussa perhepäivähoitona hoitajan tai lasten kotona (6 hoitokotia), ryhmäperhepäivähoitona (4 hoitoryhmää) ja Lounatuulen päiväkodissa. Myös 6-vuotiaiden esiopetus järjestetään päiväkodissa. Päivähoitoa pyritään tarjoamaan tarpeen mukaan joko kokopäivä- tai osapäivähoitona. Lemun erityispäivähoidosta vastaa erityislastentarhanopettaja, jonka toimipiste on Lounatuulen päiväkodissa.

Päivähoitoon haetaan erillisellä hakulomakkeella, joita saa sosiaalitoimistosta, päiväkodista ja kirjastosta. Hakemuksen palautetaan allekirjoitettuna em. paikkoihin. Lain mukaan päivähoitopaikkaa on haettava neljä kuukautta ennen hoidon alkamista.

Lemun kunnan Päivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma sekä eri päivähoitosektorien omat suunnitelmat ovat valmistuneet vuonna 2006. Lapsen päivähoitomuodon varhaiskasvatussuunnitelma jaetaan perheille hoitosopimuksen teon yhteydessä, koko kunnan suunnitelmaa voit tarkastella tästä:
Varhaiskasvatussuunnitelma [.doc 21MB]

Esiopetussuunnitelma [.doc 880KB]

päivähoitoon liittyvät lomakkeet voit tulostaa tästä

 • päivähoitohakemus [doc]
 • ilmoittautuminen esiopetukseen [doc]
 • irtisanoutuminen päivähoidosta [doc] [pdf]
 • sisäinen siirto päivähoidossa [doc] [pdf]
 • tietoa päivähoitomaksuista [doc] [pdf]

Lisätietoja sosiaalitoimistosta; hakeminen ja hoitopaikkoihin sijoittelut erityislastentarhanopettaja Riikka Kuoppa, puh. 02-4310794, laskutus ja maksuasiat kanslisti Riitta Rindell, puh. 02-4310785.

Lasten kotihoidon tukea ja yksityisen päivähoidon tukea koskevat asiat hoitaa Kansaneläkelaitos, puh. 020 435 9400

Eka-ja tokaluokkalaisten iltapäiväkerhotoiminnan järjestämisestä huolehtii koulutoimi.

Muuta toimintaa:
Seurakunta järjestää kerhotoimintaa 4-5 -vuotiaille lapsille. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lemun osasto tarjoaa lastenkaitsijapalvelua, vastuuhenkilö Kirsi Saksi, puh. 02-4314041.

Kotipalvelu

Kotipalvelun tavoitteena on turvata vanhuksien, perheiden ja vammaisten hyvinvointia ja auttaa heitä selviytymään avohoidossa mahdollisimman pitkään. Apu voi olla tilapäistä tai jatkuvaa riippuen asiakkaan tarpeesta.

Kotipalvelun sisältö:

 • kotikäynnit eri puolilla kuntaa asuvien asiakkaiden luona
 • välttämättömien kotitaloustöiden tekeminen
 • tukipalveluista huolehtiminen (ateria-, sauna- ja pyykkipalvelu sekä turvapuhelimien asennus)
 • henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtiminen
 • yhteydenpito omaisiin ja kotisairaanhoitoon
 • lääkehuolto ja muut hoitotehtävät yhdessä kotisairaanhoidon kanssa
 • asiakkaiden henkilökohtaisista asioista huolehtiminen
 • hoito- ja palvelusuunnitelman laadinta

Kotipalveluhenkilöstö:
Hoitaja Seija Auranen  050-4318213
Hoitaja Marjo Väinämö  050-5618052
Kotiavustaja Seija Salomaja  050-5423605

Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan kotona tapahtuvan hoidon turvaamiseksi maksettavaa hoitopalkkiota ja palveluita. Omaishoidontukihakemuslomakkeen voit tulostaa lomakesivulta. Hakemus palautetaan allekirjoitettuna sosiaalitoimistoon.

Lisätiedot ja kotipalvelutilaukset sosiaalijohtaja Raija Vienonen, puh. 02-4314578, laskutus ja maksuasiat kanslisti Riitta Rindell, puh. 02-4310785.

Vammaispalvelut

Vammaisille tarkoitettuja erityispalveluja ovat mm. vaikeavammaisten kuljetuspalvelu, asunnon muutostyöt, asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet sekä tulkkauspalvelut.

Vammaispalvelulain mukaisia palveluja haetaan kirjallisesti erillisellä lomakkeella. Mukaan liitetään lääkärintodistus. Lisätiedot sosiaalijohtaja Raija Vienonen, puh. 4314578.

Toimeentulotuki

Toimeentulotukeen on oikeutettu henkilö, joka on tuen tarpeessa eikä voi saada tarpeen mukaista toimeentuloa ansiotyöllään tai yrittäjätoiminnallaan, muista tuloistaan tai varoistaan. Toimeentulotuki on viimesijainen tukimuoto. Ensisijaisia yhteiskunnan tukimuotoja ovat työttömyysturva, eläke- ja sairausturva, asumistuki ja opintotukijärjestelmä.

Ajanvaraus toimeentulotukiasiakkaille: sosiaalijohtaja Raija Vienonen, puh. 4314578.

Lastenvalvojan asiat
Avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen isyys voidaan vahvistaa isyyden tunnustamisella tai oikeudenkäynnillä. Isyyden tunnustamisen ottaa vastaan lastenvalvojana toimiva sosiaalijohtaja, ajanvaraus puh. 02-4314578.

Lapsen huolto ja tapaamisoikeus
Isyyden tunnustamisen jälkeen voidaan vahvistaa yhteishuoltosopimus, mikäli avoliitossa asuvat lapsen vanhemmat haluavat molemmat olla huoltajia.

Erotilanteessa vanhempien on päätettävä, jääkö lapsi vanhempien yhteiseen huoltoon vai vain toisen vanhemman huoltoon. Erikseen sovitaan lapsen asumisesta ja toisen vanhemman tapaamisoikeudesta. Yhteystiedot ja ajanvaraus: sosiaalijohtaja Raija Vienonen, puh. 02-4314578.

Elatusturva
Elatussopimukset vahvistaa sosiaalijohtaja Raija Vienonen. Ajanvaraus, puh. 02-4314578

Elatustukea voidaan maksaa

 • kun elatusavun maksaminen on laiminlyöty
 • kun avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen isyyttä ei ole vahvistettu
 • kun elatusapua ei ole voitu vahvistaa samanaikaisesti isyyden vahvistamisen kanssa
 • kun elatusvelvollisen alentunut maksukyky aiheuttaa sen, että elatusapua ei ole voitu vahvistaa elatustuen suuruiseksi.

Elatustuki myönnetään pääsääntöisesti hakemuskuukauden alusta. Elatustukihakemukset, maksatus ja perintä: kanslisti Riitta Rindell, puh. 02-4310785.

Muut sosiaalipalvelut

Lemulaisille velkaneuvontaa antaa Turun kaupungin velkaneuvoja, puhelin 330044

Takuu-Säätiön maksuttomaan Velkalinjaan voi soittaa kaikkialta Suomesta maksutta ja keskustella nimettömänä kaikista taloudellisiin ongelmiin liittyvistä asioista. Puheluihin vastaavat Takuu-Säätiön työntekijät. Velkalinjan numero: 0800 9 8009, soittoaika arkisin klo 10.00 – 14.00.

Sosiaaliasiamiehenä toimii Pirkko Nygren. Hänen toimipaikkansa on Moision vanhainkodissa Nousiaisissa ja hänet tavoittaa puhelimitse numerosta 02-4391311 ja sähköpostitse [email protected].

Perusturvalautakunnan jäsenet:

Tuomo Norvasuo (PJ)   
[email protected]
Kumpulantie 3 A 1
21230 LEMU
040-3417277
Eeva Järvilahti
Mannerjärventie 19
21230 LEMU
00500-849651,
02-4314748
Timo Lahdenranta
Maskulaistentie 35
21230 LEMU
Marketta Mannonen
Nyynäistentie 94
21230 LEMU
Satu Numminen
[email protected]
Miiaistentie 166
21230 LEMU